Mój program

 1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny poprzez:
  • kompleksowe inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, szczególnie zbiornik Racibórz Dolny i zabezpieczenia prawobrzeżnej Odry,
  • opracowanie i dopilnowanie realizacji realnego i gwarantującego pożądane skutki programu ochrony powietrza, szczególnie dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,
  • realizacja inwestycji drogowych pozwalających na „wyprowadzenie” przewozów ładunków niebezpiecznych z obszarów zurbanizowanych.
 2. Gospodarka jako priorytet działania. To gospodarka daje podstawy rozwoju wszelkich dziedzin życia społecznego.
 3. Przyjęcie rozwiązań ustawowych ułatwiających młodym ludziom start życiowy i zawodowy, aby powstrzymać emigrację zarobkową.
 4. Ochrona materialnych dóbr kultury, między innymi poprzez wprowadzenie regulacji prawnych skutecznie przeciwdziałających degradacji zabytków nieruchomych sprzedawanych przez państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne.
 5. Uproszczenie procedur planowania przestrzennego – to szansa na sprawnie prowadzone inwestycje.
 6. Popieranie inicjatyw zwiększenia ochrony praw zwierząt.
 7. Dbanie o prawa działkowców.